יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה

יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה

יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה, הפועלת בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן,  שמה לה למטרה לפתח את השיח המחקרי, המדיני והציבורי על אודות הממשק בין סוגיות חברתיות של עוני, אלימות בן זוג, ופוגענות בשוק העבודה, ובין מצבי חירום, בכללם מצבי משבר סביבתי ואקלימי.

מוקדי המחקר של היחידה הם: שוק העבודה ועוני; מפגעים סביבתיים ועוני; הגירת אקלים ועוני; חינוך והעברה בין דורית של עוני; ילדים בעוני; רשתות פורמליות ובלתי פורמליות של תמיכה חברתית באלו החיים בעוני; אלימות בני זוג ועוני; אלימות כלכלית; פגיעות מגדרית ואלימות מגדרית במצבי חירום חברתיים, סביבתיים ואקלימיים.

רציונאל:

משבר המדיניות הציבורית בתקופת מגפת הקורונה (COVID-19) המחיש את ההקצנה בשיעורי העוני, האלימות המגדרית והפגיעות תעסוקתית, המתרחשת בתקופת משבר. המחשה זו מחדדת את החשיבות של פיתוח מחקר, הבוחן את הקשר בין תופעות חברתיות אלו לבין מצבי חירום, כמו משבר האקלים. במקביל מתעוררת הדרישה מחוקרות ומחוקרים להפנות משאבים לחקר תופעות אלו, הרלוונטיות לחיינו גם כיום וגם לעתיד לבוא. הידע העכשווי על הקשר בין סוגיות של עוני, אלימות בן זוג, ופוגענות בשוק העבודה, לבין מצבי חירום בכלל ומצבי משבר סביבתי ואקלימי, בפרט, נוטה להיות חלקי ולא מספק. יצירת מאגר נתונים אמפיריים בתחומים אלו, תאפשר הבנה ספציפית ומקומית של התהליכים האמורים, בנוסף לפרספקטיבות השוואתיות.

לצד מחקר רב בתחום המדיניות הכלכלית והחברתית, לא קיים כיום בישראל, מרכז מחקר העוסק בממשק בין סוגיות חברתיות של חיים בעוני, של חשיפה לאלימות ושל פגיעות תעסוקתית נוכח מצבי חרום, בכללם אירועי משבר אקלימי. בנסיבות אלה, לא מתקיימים תהליכי הצבר לידע הקיים בתחום כך שיוכל להשפיע הן על המחקר והן על מדיניות ציבורית בנוגע לצדק חברתי וסביבתי.

לשם יצירתו של גוף ידע רלוונטי, יחידת המחקר בנושא עוני, סביבה וחברה שואפת לאגד חוקרות וחוקרים ממגוון דיסציפלינות מחקריות, כגון טכנולוגיה, הנדסה, תכנון ומדעי החיים, ומתוך מדעי החברה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיה, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, כלכלה, מדע המדינה, חינוך, פסיכולוגיה ועוד. 

מטרות היחידה:

 1. קידום המחקר המדעי על עוני, סביבה וחברה והקשרים ביניהם.
 2. טיפוח שיתופי פעולה בינלאומיים בחקר העוני, הסביבה והחברה.
 3. פיתוח מדיניות המבוססת על מחקר מדעי בממשק שבין התחומים של עוני, סביבה וחברה.
 4. הכשרת חוקרות וחוקרים, קובעות וקובעי מדיניות ופעילות/ים חברתיות/ים בתחום.
 5. הנגשת המחקר השיטתי בממשק בין התחומים של עוני, סביבה וחברה, המתקיים בפקולטה למדעי החברה בבר אילן לצד מקומות אחרים, למעצבי מדיניות ולציבור.
 6. המרצת שיתופי פעולה בין-תחומיים בחקר הממשק בין עוני, סביבה וחברה.
 7. הקמת מרכז מידע בין-אוניברסיטאי לפרויקטים בתחום.

כיווני פעולה:

 1. ניטור מגמות לגבי עוני, סביבה וחברה והפצת נתונים ומחקר על הקשר בין תחומים אלו.
 2. פיתוח פתרונות מעשיים להתערבות ברמה הממלכתית והמקומית להפחתת הפגיעות הנובעת מהממשק בין עוני וסביבה בישראל.
 3. קידום הבנה מעמיקה של מדדי הפגיעות למצבי חירום לאומי ובפרט למשבר האקלים..
 4. קידום מחקר שיתמקד בפירוט ההתנסויות היומיומית וההתנסויות במצבי חירום, כולל משברי סביבה ואקלים, של אלו הלכודים במעגל העוני והאלימות.
 5. מיפוי האוכלוסיות הפגיעות במצבי חירום וביניהם משברי סביבה ואקלים, תוך הבנת תשלובת החסמים להתמודדות, הייחודית לכל אוכלוסייה.

צוות היחידה:

בראש היחידה עומדות פרופ' אורלי בנימין וד"ר קרני קריגל מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה

חברי היחידה הם:

 • ד"ר ניר כהן מהמחלקה לגיאוגרפיה
 • ד"ר איילת מקרוס מבית הספר לעבודה סוציאלית
 • פרופ' יוסף דויטש, מהמחלקה לכלכלה
 • ד"ר שירה עופר, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מצגת